Người khuyết tật có được truy lĩnh tiền trợ cấp xã hội hàng tháng hay không?

Ngày hỏi:16/10/2021

Xin hỏi, con mình được xác nhận là người khuyết tật nặng năm 3 tuổi. Nay cháu được 5 tuổi rồi thì tôi mới biết tới chế độ nhận trợ cấp xã hội hàng tháng. Vậy tôi có được làm đơn để truy lĩnh lại số tiền trước đây mà cháu chưa được hưởng không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 6 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó có: Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.

Và tại Điểm đ Khoản 1 Điều 8 Nghị định này quy định về thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng, trong đó:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng.

Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi quy định tại các điểm b khoản 5 Điều 5 Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 75 tuổi, quy định tại điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 80 tuổi. Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật từ tháng được cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật. Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng của đối tượng khác kể từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng.

Thời gian điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng kể từ tháng đối tượng đủ điều kiện điều chỉnh.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì thời gian hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật nặng là kể từ thời điểm người đó được cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

Do đó, nếu con chị từ được cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật nặng vào năm 3 tuổi thì theo quy định này có thể truy lĩnh số tiền trước đây chưa được hưởng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin