Thực hiện giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia như thế nào?

Ngày hỏi:06/09/2021

Thực hiện giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia như thế nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 13 Thông tư 13/2021/TT-BTNMT (Có hiệu lực thi hành từ 21/10/2021) quy định về thực hiện giải thể trạm:

1. Lập báo cáo giải thể trạm theo Mẫu số 4, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Quyết định giải thể trạm của cấp có thẩm quyền.

3. Thực hiện giải thể trạm, thu hồi phương tiện đo theo quy định.

4. Xử lý các vấn đề liên quan khác đến giải thể trạm theo quy định.

5. Lưu trữ Hồ sơ kỹ thuật của trạm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.