Không hoàn thành nhiệm vụ có bị kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung?

Ngày hỏi:27/08/2021

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao có bị kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung không? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, có quy định:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật thì thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài được xác định như các trường hợp kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài tương ứng theo quy định.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.