Quy định về chấm điểm kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại

Ngày hỏi:21/07/2021

Liên quan đến quy định về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại. Vui lòng cung cấp cho tôi thông tin về việc chấm điểm kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chấm điểm kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại được quy định tại Điều 22 Thông tư 05/2020/TT-BTP, cụ thể như sau:

- Mỗi bài kiểm tra do 02 thành viên Ban Chấm thi chấm và cho điểm độc lập. Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 100.

Điểm của bài kiểm tra là trung bình cộng số điểm mà 02 thành viên chấm thi đã chấm. Trong trường hợp 02 thành viên chấm thi cho điểm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Trưởng Ban Chấm thi tổ chức chấm lần thứ ba vào bài kiểm tra của thí sinh; điểm chấm lần này là điểm chính thức của bài kiểm tra.

- Thí sinh đạt yêu cầu kỳ kiểm tra phải có số điểm mỗi bài kiểm tra đạt từ 50 điểm trở lên.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc chấm điểm, Hội đồng kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra cho Sở Tư pháp nơi có thí sinh tham dự kỳ kiểm tra, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.