VB của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị đăng ký thường trú đối với người được chăm sóc có thông tin gì?

Ngày hỏi:10/06/2021

Trường hợp đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội thì phải có VB của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị đăng ký thường trú đối với người được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây. Vạy văn bản này gồm có những nội dung gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư 55/2021/TT-BCA (Có hiệu lực từ 01/7/2021) thì văn bản của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị đăng ký thường trú đối với người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp bao gồm các thông tin cơ bản của từng người:

Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quê quán; dân tộc; tôn giáo; số định danh cá nhân; nghề nghiệp, nơi làm việc; nơi thường trú; nơi tạm trú.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.