Nộp báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng có phải đăng ký kiểm tra kết quả tập sự luôn không?

Ngày hỏi:06/04/2021

Em đang làm báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng. Hôm sau em đi nộp báo cáo này có buộc phải đăng ký kiểm tra kết quả tập sự luôn hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 3 Điều 8 Thông tư 04/2015/TT-BTP quy định về báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng như sau:

Trong trường hợp Người tập sự nộp Báo cáo kết quả tập sự và đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự thì Sở Tư pháp thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra cho Người tập sự theo quy định tại Điều 16 của Thông tư này; trường hợp Người tập sự chưa có yêu cầu tham dự kiểm tra thì Sở Tư pháp ghi nhận việc hoàn thành thời gian và các nghĩa vụ của Người tập sự vào Sổ theo dõi tập sự.

Theo quy định nêu trên, khi bạn nộp báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng thì không bắt buộc phải đăng ký kiểm tra kết quả tập sự luôn.

Nếu bạn chưa có yêu cầu tham dự kiểm tra thì Sở Tư pháp ghi nhận việc hoàn thành thời gian và các nghĩa vụ của Người tập sự vào Sổ theo dõi tập sự.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.