Thỏa ước lao động tập thể hết hạn thì được gia hạn mấy lần?

Ngày hỏi:19/03/2021

Cho hỏi, thỏa ước lao động tập thể có thời hạn bao lâu và khi hết hạn thì được gia hạn mấy lần?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 3 Điều 78 Bộ luật Lao động 2019 có quy định:

Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận và ghi trong thỏa ước lao động tập thể. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

Và Điều 83 cũng quy định:

Trong thời hạn 90 ngày trước ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, các bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể hoặc ký kết thỏa ước lao động tập thể mới. Trường hợp các bên thỏa thuận kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể thì phải lấy ý kiến theo quy định tại Điều 76 của Bộ luật này.

Khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục thương lượng thì thỏa ước lao động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo quy định thì trong thời hạn 90 ngày trước ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, các bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể hoặc ký kết thỏa ước lao động tập thể mới. Quy định này không giới hạn số lần kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể, cho nên nếu thấy thỏa ước lao động tập thể vẫn còn giá trị sử dụng và phụ hợp với tình hình thực tại thì có thể kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể. Khi thực sự cần thiết phải ký kết thỏa ước lao động tập thể mới thì mới nên ký mới.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.