Có đất ở tại 2 tỉnh có được làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất?

Ngày hỏi:02/12/2020

Tôi đã được xác định đủ diện tích trong hạn mức đất ở tại tỉnh X. Nay, tôi có 1 thửa đất khác tại tỉnh Y và được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Như vậy, trường hợp tôi có được tiếp tục xác định diện tích trong hạn mức đất theo tỉnh Y để tính thu tiền sử dụng đất nữa không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 7 Thông tư 76/2014/TT-BTC thì:

Việc xác định diện tích đất trong hạn mức phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hộ gia đình, cá nhân đó được cộng dồn diện tích đất của các thửa đất để xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở nhưng tổng diện tích đất lựa chọn không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở tại địa phương nơi lựa chọn đầu tiên.

Theo quy định này, mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối chiếu với trường hợp của anh đã được xác định đủ diện tích trong hạn mức đất ở tại tỉnh X để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất thì khi anh có thửa đất khác tại tỉnh Y được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở sẽ không được áp dụng xác định đất trong hạn mức để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất nữa.

Theo đó, diện tích đất ở của anh tại tỉnh Y được xác định là vượt hạn mức và tính tiền sử dụng đất theo quy định dành cho diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin