Đất đang ở ổn định chưa có giấy tờ thì có được bồi thường khi bị thu hồi đất?

Ngày hỏi:31/08/2020

Tôi bị thu hồi diện tích đất gần 600m2, đất chưa được cấp GCNQSD đất nhưng gia đình đã canh tác và làm nhà ở ổn định từ năm 2000. Nhà ở được xây dựng kiên cố, trên đất có ao cá, một số công trình phụ trợ và một số cây trồng khác. Diện tích thu hồi bao gồm cả nhà ở. Vậy gia đình tôi có được bồi thường hỗ trợ gì không? Mức hỗ trợ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013, có nêu ra điều kiện để được bồi thường đất cho hộ gia đình, cá nhân; cụ thể như sau:

“Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này;...”

Hiện tại bạn không có Giấy CNQSD đất nhưng đất của bạn là đất canh tác, đã ở lâu năm. Do đó, trường hợp bạn có đủ điều kiện để được cấp GCN nhưng chưa được cấp thì bạn vẫn sẽ được hưởng bồi thường khi bị thu hồi đất.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, điều kiện để được bồi thường trong trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được xác định như sau:

Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.

- Về hình thức và mức bồi thường sau khi bạn đáp ứng đủ các điều kiện được bồi thường đất nếu đủ điều kiện trên:

Tùy thuộc vào việc xác định diện tích đất thu hồi là đất ở hay đất nông nghiệp mà khi bị thu hồi đất, cơ quan nhà nước sẽ áp dụng hình thức và mức bồi thường cụ thể theo quy định tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.