Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam đối với công dân nước ngoài

Ngày hỏi:21/02/2012

Chị Linh thường trú ở huyện ALưới hỏi: chị là người Việt Nam, chồng chị là người Lào. Từ khi lấy nhau đến nay đã gần 8 năm, anh chị thường xuyên sinh sống ở Việt Nam. Do gắn bó với mảnh đất quê hương của vợ và cũng để ổn định cuộc sống gia đình, chồng chị mong muốn được nhập quốc tịch Việt Nam. Vậy chồng chị Linh có đủ điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam không?

Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 5 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam quy định điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam như sau:
1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam.
c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam.
Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được đánh giá trên cơ sở khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt với công dân Việt Nam trong cuộc sống, phù hợp với môi trường sống và làm việc của người đó.
d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam (được cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp thẻ thường trú. Thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp thẻ thường trú).
đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.
Khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.
2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 nêu trên, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;
b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 nêu trên, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.
4. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
5. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.
Căn cứ điểm a, b khoản 1 và khoản 2 nêu trên, nếu chồng chị có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam thì đủ điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam. Ngoài ra, nếu chồng chị đang mang quốc tịch Lào thì phải thôi quốc tịch Lào (trừ trường hợp được Chủ tịch nước cho phép mang 2 quốc tịch). Khi xin nhập quốc tịch Việt Nam, chồng chị phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do chồng chị lựa chọn và sẽ được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.