Thời gian khóa bồi dưỡng kỹ năng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng là bao lâu?

Ngày hỏi:05/03/2020

Tôi thuộc trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng, do trước đây đã từng là điều tra viên, tuy nhiên tôi phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thời gian của khóa bồi dưỡng này là bao lâu? Nhờ hỗ trợ!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 10 Luật Công chứng 2014 quy định:

- Những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

+ Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

+ ...

- Người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều này phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.

- Người hoàn thành khóa bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì người được miễn đào tạo nghề công chứng phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.

Trên đây là nội dung hỗ trợ!

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.