Giáo viên trình độ trung cấp, cao đẳng khi tốt nghiệp được xếp loại thế nào?

Ngày hỏi:02/03/2020

Tôi có thắc mắc với vấn đề: Xếp loại tốt nghiệp của cơ sở đào tạo giáo viên được quy định như thế nào? Xin cảm ơn. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 34 Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên ban hành kèm theo Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT thì xếp loại tốt nghiệp của cơ sở đào tạo giáo viên được quy định như sau:

1. Xếp loại tốt nghiệp

Xếp loại tốt nghiệp được xác định trên cơ sở điểm trung bình chung theo tín chỉ của toàn khóa học theo thang điểm 4 được quy định tại Điều 29, Điều 30 Quy chế này và được làm tròn đến hai chữ số thập phân, như sau:

- Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung theo tín chỉ từ 3,60 đến 4,00;

- Loại giỏi: Điểm trung bình chung theo tín chỉ từ 3,20 đến 3,59;

- Loại khá: Điểm trung bình chung theo tín chỉ từ 2,50 đến 3,19;

- Loại trung bình: Điểm trung bình chung theo tín chỉ từ 2,00 đến 2,49.

2. Trường hợp bị giảm mức xếp loại tốt nghiệp

Người học có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên sẽ bị giảm đi một mức xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

-Có một môn học, học phần trở lên trong khóa học phải thi lại, học lại hoặc có ít nhất một trong một số học phần chuyên môn có khối lượng kiến thức, kỹ năng tương đương với khối lượng kiến thức, kỹ năng của chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp phải thi lại hoặc phải bảo vệ lại chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; hoặc có ít nhất một môn học, học phần bị điểm D sau khi quy đổi sang điểm chữ trong đào tạo theo tín chỉ được quy định tại Điều 30 Quy chế này.

- Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học tập tại cơ sở đào tạo giáo viên.

Trên đây là nội dung về xếp loại tốt nghiệp của cơ sở đào tạo giáo viên. Để biết thêm thông tin về vấn đề trên bạn có thể tìm hiểu thêm tại Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin