Quy định về mẫu đơn đề nghị thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu

Ngày hỏi:20/02/2020

Theo quy định mới thì mẫu đơn đề nghị thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu được quy định thế nào? Mong Ban biên tập hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đơn đề nghị thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu được thực hiện theo Mẫu số 11.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/03/2020):

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

…….., ngày …. tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỪA NHẬN QUY TRÌNH KHẢO NGHIỆM VÀ CÔNG NHẬN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA NƯỚC XUẤT KHẨU

Kính gửi: Cục Chăn nuôi.

Tên đơn vị đề nghị: ...............................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………. số fax: ……………………………… Email: ……………………….

Đề nghị Cục Chăn nuôi thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu như sau:

1. Quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi (Ghi tên quy trình khảo nghiệm sản phẩm thức ăn chăn nuôi)

2. Danh sách sản phẩm thức ăn chăn nuôi:

TT

Tên thức ăn chăn nuôi

Bản chất, công dụng

Dạng, màu

Hãng, nước sản xuất

1

2

3

...

3. Hồ sơ kèm theo: ………………………………………………………………………………………….

4. Địa điểm và thời gian thực hiện khảo nghiệm: ……………………………………………………….

5. Thời gian đề nghị đánh giá quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………….

6. Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ, đảm bảo tính xác thực của hồ sơ đăng ký và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan về thức ăn chăn nuôi./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.