Người hành nghề chứng khoán có được cử làm thành viên HĐQT của doanh nghiệp được góp vốn không?

Ngày hỏi:24/12/2019

Đối với một người hành nghề chứng khoán khi làm thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán hoặc tiếp nhận vốn đầu tư của công ty chứng khoán thì người hành nghề chứng khoán có cần phải có văn bản cử của công ty chứng khoán về việc cử người hành nghề chứng khoán làm thành viên hội đồng quản trị hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định về trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán như sau:

Trừ trường hợp được cử là người đại diện phần vốn góp hoặc làm thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát của một tổ chức mà tổ chức đó sở hữu tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc tiếp nhận vốn đầu tư từ tổ chức kinh doanh chứng khoán, người hành nghề chứng khoán không được:

- Đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nơi mình đang làm việc;

- Đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác;

- Đồng thời làm giám đốc (tổng giám đốc) của một tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc tổ chức niêm yết.

Do đó, người hành nghề chứng khoán chỉ được làm thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán khi được công ty chứng khoán cử làm đại diện phần vốn góp hoặc đề cử tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và việc đề cử phải được thể hiện bằng văn bản.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin