Trường mầm non do cơ quan nào quản lý?

Ngày hỏi:17/12/2019

Tôi mới được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép thành lập trường mầm non và Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo cho phép hoạt động giáo dục. Vậy cho tôi hỏi trường mầm non của tôi sẽ do cơ quan nào trực tiếp quản lý về giáo dục? Nhờ hỗ trợ!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập như sau:

- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Phòng giáo dục và đào tạo thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì Ủy ban ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.