Nội dung chuyên đề 5 trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức không lãnh đạo

Ngày hỏi:22/11/2019

Được biết UBDT mới ban hành quy định về bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức. Vậy cho tôi hỏi nội dung chuyên đề 5 trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức không lãnh đạo được quy định thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Mục II Chuyên đề 5 Phần B Chương II Quyết định 778/QĐ/UBDT năm 2019 quy định Nội dung của chuyên đề công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số (chuyên đề 5) trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo như sau:

- Một số khái niệm cơ bản

+ Khái niệm văn hóa

+ Khái niệm văn hóa các dân tộc thiểu số

+ Khái niệm quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số

- Văn hóa các dân tộc thiểu số

+ Đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số

+ Nhận diện những vấn đề đặt ra đối với văn hóa các dân tộc thiểu số

- Công tác quản lý văn hóa các dân tộc thiểu số

+ Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số

+ Nội dung của công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số

+ Thực trạng công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý văn hóa

+ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin