Người khuyết tật được trợ cấp bao nhiêu?

Ngày hỏi:18/11/2019

Ban biên tập nhận được thắc mắc từ hòm mail nguyengiahuy8xxx@gmail.com với nội dung như sau: Người khuyết tật được trợ cấp hằng tháng với mức trợ cấp là bao nhiêu? Mong nhận kết quả phản hồi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP có nội dung quy định như sau:

"Điều 5. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

6. Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật."

=> Như vậy, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội

"Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng."

=> Mức chuẩn trợ cấp xã hội là 270.000 đồng.

Đồng thời, căn cứ Khoản 1 Điều 15 Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định về mức chuẩn xác định các mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng và mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng như sau:

"Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức cấp kinh phí nuôi dưỡng hàng tháng đối với người khuyết tật được tính theo mức chuẩn trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Chính phủ nhân với hệ số quy định tại các Điều 16, 17 và 18 Nghị định này."

Theo đó, mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật được quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 28/2012/NĐ-CP như sau:

"1. Hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật sống tại hộ gia đình được quy định như sau:

a) Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng => Mức hưởng cụ thể = 270.000 x 2 = 540.000 đồng/tháng.

b) Hệ số hai phẩy năm (2,5) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em; => Mức hưởng = 270.000 x 2.5 = 675.000 đồng/tháng.

c) Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với người khuyết tật nặng; => Mức hưởng = 270.000 x 405.000 đồng/tháng.

d) Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật nặng là người cao tuổi, người khuyết tật nặng là trẻ em. => Mức hưởng cụ thể = 270.000 x 2 = 540.000 đồng/tháng.

2. Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các hệ số khác nhau quy định tại Khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một hệ số cao nhất.
..."

Lưu ý: Về cách tính được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH

=> Công thức chung: Mức trợ cấp hàng tháng = Mức chuẩn trợ cấp xã hội x Hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin