Nhiệm vụ điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV bao gồm những nhiệm vụ nào?

Ngày hỏi:04/11/2019

Vừa thi đậu vào công chức ngành Tài nguyên Môi trường. Liên quan đến yêu cầu công việc sắp tới. Ban biên tập cho hỏi: Nhiệm vụ điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV bao gồm những nhiệm vụ nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhiệm vụ điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV bao gồm những nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV, cụ thể như sau:

- Tham gia, thực hiện các nhiệm vụ điều tra, khảo sát tài nguyên và môi trường theo quy trình cụ thể; sử dụng các công cụ kỹ thuật, thu thập các tài liệu về tài nguyên và môi trường theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Lấy các loại mẫu, các dạng mẫu, kiểm tra phân tích, phân loại sơ bộ các loại, các dạng mẫu, bảo quản các loại mẫu, lập hồ sơ mẫu, phiếu mẫu theo quy định;

- Lập hồ sơ tài liệu ban đầu và sử dụng tài liệu để lập các biểu thống kê các tài liệu, mẫu và các tài liệu khác; vẽ các biểu đồ, sơ đồ, mặt cắt bình đồ, đồ thị các thiết đồ kỹ thuật phục vụ cho lập báo cáo thuộc ngành tài nguyên và môi trường;

- Bảo quản các dụng cụ, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thực địa và bảo quản các tài liệu;

- Đề xuất việc cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; phát hiện và đề xuất các biện pháp hợp lý trong quá trình triển khai công việc kỹ thuật, chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao;

- Hướng dẫn, kiểm tra công nhân về việc chấp hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.