Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định pháp y tâm thần không đang trong thời gian bị giam giữ

Ngày hỏi:14/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định pháp y tâm thần không đang trong thời gian bị giam giữ có sự thay đổi nào trong thông tư mới của Bộ trưởng Bộ Y tế không? Mong nhận được phản hồi!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định pháp y tâm thần không đang trong thời gian bị giam giữ được quy định tại Mẫu số 4 Phục lục 2 Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần theo trưng ban hành kèm theo Thông tư 23/2019/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

Mẫu số 4

BỘ Y TẾ
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TNĐTGĐKGG

……………..(2), ngày ……. tháng …… năm……..

Ảnh 4x6 cm của đối tượng giám định, đóng dấu ráp lai

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH
(không trong thời gian giam giữ)

Hồi …… giờ …… phút, ngày……..tháng…….năm 20…… tại (ghi tên Tổ chức giám định)……………………………………………………………………..

Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định/giám định bổ sung/ giám định tại số:…….. ngày …….tháng…….năm …….

Chúng tôi gồm:

Đại diện bên giao (cơ quan trưng cầu):

Ông/ Bà: ……………………………………. Chức vụ: ……………….. Điện thoại: ……………………

Cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………..

Đại diện bên nhận:

Ông/ Bà: …………………………………….. Chức vụ: ……………….. Điện thoại: …………………...

Khoa: ………………………………………………………………………………………………………….

Tổ chức giám định: ………………………………………………………………………………………….

Gia đình đối tượng:

Ông/ Bà: …………………………………………………….. Điện thoại:………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

CMND/Thẻ căn cước công dân số: ………………………………..Ngày cấp…………………………..

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………………

Quan hệ với đối tượng giám định: …................................................................................................

Đã tiến hành giao, nhận đối tượng giám định không trong giai đoạn giam giữ:

1. Đối tượng giám định:

Họ và tên: …………………………………….. Năm sinh:……………….. Giới tính:……………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………

2. Tình trạng đối tượng giám định khi tiếp nhận:

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Tài liệu, đồ vật có liên quan đến đối tượng giám định:………………………………………………

..………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 03 bản, hoàn tất hồi…..giờ…….phút, ngày…….tháng…….năm 20……..

Mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị như nhau.

Những người có tên trên đã đọc lại, nhất trí và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Gia đình đối tượng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1): Ghi rõ tên của Tổ chức giám định (Viện/Trung tâm)

(2): Ghi rõ địa danh tỉnh nơi Tổ chức giám định đặt trụ sở

Trên đây là mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định pháp y tâm thần không đang trong thời gian bị giam giữ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.