Mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định pháp y tâm thần đang bị giam giữ

Ngày hỏi:14/09/2019

Xin chào, tôi nhờ ban biên tập cung cấp mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định pháp y tâm thần đang bị giam giữ. Vì hiện tại theo tôi được biết Bộ Y tế có ban hành quy định mới về giám định pháp y tâm thần, tôi muốn biết chính xác mẫu mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định pháp y tâm thần đang bị giam giữ được quy định tại Mẫu số 3 Phục lục 2 Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần theo trưng ban hành kèm theo Thông tư 23/2019/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

Mẫu số 3

BỘ Y TẾ
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BBBGĐTGĐ

……………..(2), ngày ……. tháng …… năm……..

Ảnh 4x6 cm của đối tượng giám định, đóng dấu ráp lai

BIÊN BẢN BÀN GIAO

ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH ĐANG BỊ GIAM GIỮ

Vào lúc …… giờ …… phút, ngày……..tháng…….năm 20…… tại Khoa giám định của (Tên, địa chỉ của Tổ chức giám định)……………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Đại diện bên giao (tổ chức giám định):

Ông/ Bà: ……………………………………. Chức vụ: …………………. Điện thoại: ………………….

Cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………..

Đại diện bên nhận (cơ quan trưng cầu):

Ông/ Bà: ……………………………………. Chức vụ: ………………….. Điện thoại: …………………

Cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………..

Đại diện cơ quan quản lý đối tượng giám định (nếu có):

Ông/ Bà: ……………………………………. Chức vụ: ………………….. Điện thoại: …………………

Cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………..

Đã tiến hành bàn giao đối tượng giám định theo trưng cầu tại Quyết định số …..(ghi tên cơ quan trưng cầu):

1. Đối tượng giám định:

Họ, tên: …………………………………………………………… Giới tính………..Năm sinh: ………...

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………

2. Tình trạng đối tượng giám định khi bàn giao: ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

3. Tài liệu, đồ vật có liên quan đến đối tượng giám định:

…………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 03 bản, hoàn tất vào lúc …..giờ……..phút, ngày......tháng…..năm 20…..

Mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị như nhau.

Những người có tên trên đã đọc lại, nhất trí và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Người quản lý
đối tượng giám định
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1): Ghi rõ tên của Tổ chức giám định (Viện/Trung tâm)

(2): Ghi rõ địa danh tỉnh nơi Tổ chức giám định đặt trụ sở

Trên đây là mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định pháp y tâm thần đang bị giam giữ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.