Mẫu biên bản giao, nhận hồ sơ trưng cầu giám định pháp y tâm thần

Ngày hỏi:14/09/2019

Tôi đang là nhân viên giám định pháp y tâm thần muốn hỏi về mẫu biên bản giao, nhận hồ sơ trưng cầu giám định pháp y tâm thần, tôi được biết Bộ Y tế vừa ban hành quy định mới, nhờ Ban biên tập cập nhật mẫu này giúp tôi? Mong nhận được sự hỗ trợ!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mẫu biên bản giao, nhận hồ sơ trưng cầu giám định pháp y tâm thần được quy định tại Mẫu số 1 Phục lục 2 Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần theo trưng ban hành kèm theo Thông tư 23/2019/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

BỘ Y TẾ
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BBGNHSGĐ

…………(2), ngày ….. tháng ….. năm…..

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN

HỒ SƠ TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

Vào lúc…..giờ.......phút, ngày……….tháng……….năm 20.........

Tại: (địa điểm tiếp nhận)…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên giao:

Ông/ Bà: ……………………………… Chức vụ: ……………………….. Điện thoại: ………………….

Đại diện cơ quan, đơn vị: …………………………………………………………………………………..

Bên nhận:

Ông/ Bà: ……………………………… Chức vụ: ………………………... Điện thoại: …………………

Đại diện (ghi tên Tổ chức giám định): …………………………………………………………………….

Đã tiến hành giao, nhận hồ sơ trưng cầu giám định pháp y tâm thần của đối tượng:

Họ và tên: …………………………….. Năm sinh: ………….. Giới tính: ……………………………….

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ bao gồm:

1. Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần số…….ngày…….tháng…...năm …….
của: ……………………………………………………………………………………………………………

2. Số lượng ……… tài liệu/văn bản/bút lục, được đánh số từ 01 đến .... (có bảng kê kèm theo);

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị như nhau.

Những người có tên trên đã đọc lại, nhất trí và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Người giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1): Ghi rõ tên của Tổ chức giám định (Viện/Trung tâm)

(2): Ghi rõ địa đanh tỉnh nơi Tổ chức giám định đặt trụ sở.

Trên đây là mẫu biên bản giao, nhận hồ sơ trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.