Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thì giá trị quỹ đất thay đổi thế nào?

Ngày hỏi:27/08/2019

Công ty tôi là được nhận dự án BT của nhà nước về xây dựng hạ tầng, được cam kết là sau khi hoàn thành dự án sẽ được giao quỹ đất để thực hiện đầu tư tương đương với giá trị dự án. Giả sử, trong quá trình thực hiện dự án thì nhà nước có thay đổi quy hoạch quỹ đất thanh toán cho công ty tôi, thì sẽ giải quyết như thế nào? Nhờ tư vấn theo quy định mới.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến thay đổi giá trị quỹ đất thanh toán thì thực hiện như sau:

- Giá trị điều chỉnh quỹ đất thanh toán xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Giá trị điều chỉnh được ghi nhận bằng Phụ lục Hợp đồng BT ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với Nhà đầu tư và được tổng hợp vào giá trị quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư.

- Trình tự, thủ tục xác định giá trị điều chỉnh quỹ đất thanh toán theo quy định tại khoản 2 Điều này.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải điều chỉnh lại giá trị vào phụ lục hợp đồng.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.