03 quy định của ngân sách địa phương trong việc hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho người lao động

Ngày hỏi:08/08/2019

Ngân sách địa phương dùng làm kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho người lao động được quy định như thế nào? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 01/09/2019) và Khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2016/TT-BTC quy định các nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương đối với việc hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho người lao động, cụ thể như sau:

- Các địa phương tự cân đối được ngân sách theo quy định tại Quyết định 12/2017/QĐ-TTgngày 22 tháng 4 năm 2017(trừ tỉnh Quảng Ngãi) bảo đảm toàn bộ kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg

- Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách chủ động bố trí ngân sách địa phương để cùng với ngân sách trung ương hỗ trợ triển khai có hiệu quả chính sách đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg ;

- Ngoài nguồn kinh phí bố trí trực tiếp thực hiện chính sách này, các địa phương có trách nhiệm sắp xếp, cân đối thêm từ các nguồn kinh phí đào tạo thường xuyên, các chương trình, dự án khác trên địa bàn để tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật.

Trên đây là quy định của ngân sách địa phương khi chi cho việc hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho người lao động.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.