Cách tính mức tiền hệ số chênh lệch bảo lưu của cán bộ thuộc danh sách trả lương cơ quan Đảng từ 7/2019

Ngày hỏi:02/08/2019

Tôi được biết một số cán bộ thuộc danh sách trả lương của cơ quan đảng được hưởng tiền hệ số chênh lệch bảo lưu. Vậy cho hỏi cách tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu của cán bộ thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng từ 7/2019

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cách tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu của cán bộ thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng từ 7/2019 quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

=

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

x

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.