HĐND cấp huyện có được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất?

Ngày hỏi:18/06/2019

HĐND cấp huyện có quyền phê chuẩn kế hoạch về quy hoạch sử dụng đất của UBND huyện trình lên không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 14 của Luật Đất đai 2013 đã quy định: Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại Điều 21 của Luật Đất đai 2013 đã quy định HĐND các cấp, UBND các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai.

Tại khoản 3 Điều 45 của Luật Đất đai 2013 quy định:

- UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

- UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Như vậy có thể thấy, UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp, và HĐND chỉ được quyền thông qua như một sự thống nhất với UBND cùng cấp. Việc phê duyệt kế hoạch này thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.