Quyết định kỷ luật Đảng, quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng chấm dứt hiệu lực khi nào?

Ngày hỏi:05/04/2019

Ngày 12/12/2018, tổ chức đảng ra quyết định khai trừ đối với tôi. Sau đó tôi đã khiếu nại về quyết định khai trừ này. Ngày 12/3/2019, tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, thay đổi bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo. Tôi cảm thấy không phục nên đã tiếp tục khiếu nại đối với quyết định thay đổi hình thức kỷ luật, hiện nay tổ chức đảng đang xem xét giải quyết đơn khiếu nại của tôi. Cho tôi hỏi đối với trường hợp của tôi thì hiệu lực thi hành kỷ luật chấm dứt tại thời điểm nào? Xin cảm ơn

Dương Lộc (090***)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 9 Điều 39 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 quy định: Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật.

Mặt khác, Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 40 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 quy định:

Sau một năm, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ), nếu đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực.

Nội dung này được hướng dẫn bởi dấu sao thứ ba Điều 40 Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW năm 2016 như sau:

Sau một năm, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ), nếu đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực

- Trong thời gian chấp hành quyết định, kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, nếu đảng viên khiếu nại thì thời gian chấm dứt hiệu lực kỷ luật được tính là sau một năm kể từ ngày công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật cuối cùng đối với đảng viên đó.

- Một năm được tính theo tháng (đủ 12 tháng).

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì Anh/Chị bị kỷ luật khai trừ, có khiếu nại, tổ chức đảng cấp trên quyết định giảm hình thức kỷ luật, từ khai trừ xuống hình thức kỷ luật cảnh cáo thì Anh/Chị phải chấp hành quyết định kỷ luật cảnh cáo.

Anh/Chị tiếp tục có khiếu nại và tổ chức đảng cấp có thẩm quyền đang giải quyết thì trong thời gian giải quyết khiếu nại, Anh/Chị phải chấp hành quyết định kỷ luật cảnh cáo của tổ chức đảng có thẩm quyền; hiệu lực kỷ luật chỉ chấm dứt sau một năm kể từ ngày công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật cuối cùng đối với Anh/Chị.

Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.