Công ty có thể ủy quyền cho chi nhánh thực hiện gói thầu xây lắp không?

Ngày hỏi:23/03/2019

Về việc giao thầu xây lắp cho Chi nhánh: Công ty A ký hợp đồng với Công ty B về việc thi công xây lắp công trình. Sau khi ký hợp đồng Công ty A giao toàn bộ việc thực hiện cho Chi nhánh C thuộc Công ty A (chi nhánh hạch toán độc lập có mã số thuế, tài khoản và con dấu riêng). Trong quá trình thi công Chi nhánh C thực hiện việc mua bán vật tư, thuê nhân công, máy móc thiết bị thi công và xuất hóa đơn tài chính (hóa đơn của Chi nhánh C) cho Công ty B. Mọi công việc khác trong quá trình thực hiện như: Ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán đều sử dụng con dấu của Công ty A. Xin hỏi việc này có đúng quy định không? Nếu không thì phải thực hiện như thế nào. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Và theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật Đấu thầu 2013 thì:

Sau khi lựa chọn được nhà thầu, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung và nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu. Đối với nhà thầu liên danh, tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo hướng dẫn tại ghi chú số 1 Mẫu số 2 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

Như vậy thì người đại diện theo pháp luật của công ty có thể ủy quyền cho giám đốc chi nhánh thay mình ký hợp đồng (có thể sử dụng dấu của chi nhánh) và giao cho chi nhánh thực hiện các phần việc của gói thầu như là phân công trong nội bộ công ty. Trong trường hợp này, chủ thể của hợp đồng vẫn là công ty và công ty chịu trách nhiệm đối với chủ đầu tư, bên mời thầu về toàn bộ việc thực hiện hợp đồng của mình.

Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.