Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định như thế nào trong Hiến pháp?

Ngày hỏi:07/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Thành Vinh, hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại Hà Nội. Liên quan đến môn học pháp luật đại cương. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định như thế nào trong Hiến pháp?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 5 Hiến pháp 2013 như sau:

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

- Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.

- Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình.

- Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.