Người có đất liền kề không ký xác nhận ranh giới đất có được cấp sổ đỏ?

Ngày hỏi:15/02/2019

Tôi có đăng ký cấp sổ đỏ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Họ có về đo đạt và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất có mặt của các chủ hộ có đất liên quan đến đất của chúng tôi. Trong đó có một chủ hộ không chịu ký xác nhận cho tôi mặc dù chúng tôi không có tranh chấp gì. Vậy có thể căn cứ vào bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để xác định ranh giới thửa đất và cấp sổ đỏ cho tôi được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT thì bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được lập cho tất cả các thửa đất trừ các trường hợp sau đây:

- Thửa đất có giấy tờ thỏa thuận hoặc văn bản xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất có bản vẽ thể hiện rõ ranh giới sử dụng đất mà ranh giới hiện trạng của thửa đất không thay đổi so với bản vẽ trên giấy tờ đó;

- Thửa đất có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ đó thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề và hiện trạng ranh giới của thửa đất không thay đổi so với giấy tờ hiện có;

- Đối với thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản có bờ thửa hoặc cọc mốc cố định, rõ ràng trên thực địa thì không phải lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất nhưng sau khi có bản đồ thể hiện hiện trạng sử dụng đất phải công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư trong thời gian tối thiểu là 10 ngày liên tục, đồng thời phải thông báo rộng rãi cho người sử dụng đất biết để kiểm tra, đối chiếu; hết thời gian công khai phải lập Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính.

Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất phải phải được các bên liên quan là người sử dụng đất, những người sử dụng đất liền kề, và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có) ký xác nhận.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT Trường hợp người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc hoặc không ký xác nhận Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thì giải quyết như sau:

- Trường hợp 1: Người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc

+ Việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có).

+ Đơn vị đo đạc chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận.

+ Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập.

- Trường hợp 2: Người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

Như vậy: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì cơ quan chức năng đã có về đo đạt và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đối với diện tích đất mà bạn đang xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc đo đạc và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất có mặt của các chủ hộ có đất liên quan đến diện tích đất trên. Tuy nhiên có một chủ hộ chịu ký xác nhận cho tôi mặc dù bạn và người đó không có tranh chấp gì đối với diện tích đất trên.

Do đó: Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người đó không ký xác nhận. Thì cơ quan chức năng có thể căn cứ Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận để xác định ranh giới thửa đất làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn theo quy định.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.