Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày hỏi:29/11/2018

Anh chị vui lòng cho tôi biết thủ tục thi lấy chứng chỉ hành nghề  dịch vụ làm thủ tục về thuế và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với trường hợp được miễn cả hai (02) môn thi về thuế khác nhau như thế nào? Và đối với từng thủ tục thì trình tự thực hiện cụ thể ra sao?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 117/2012/TT-BTC;

- Thông tư 51/2017/TT-BTC;

 

Thủ tục thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với trường hợp được miễn cả hai (02) môn thi

 

 

 

 

 

 

Điều kiện

- Không thuộc đối tượng không được làm nhân viên đại lý thuế sau đây:

+ Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù.

+ Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một (01) năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt.

+ Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học về tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên và đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ đủ hai (02) năm trở lên tính từ thời gian tốt nghiệp ghi trên quyết định hoặc văn bằng tốt nghiệp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

- Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

- Người có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính.

- Công chức thuế, viên chức thuế có ngạch công chức, viên chức từ chuyên viên thuế, kiểm tra viên cao đẳng thuế, giảng viên trở lên và có thời gian công tác liên tục trong ngành thuế từ năm (05) năm trở lên, khi thôi công tác trong ngành thuế (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc mà đăng ký với Tổng cục Thuế để xét cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

 

 

 

 

 

 

Thành phần hồ sơ

a. Đố với trường hợp dự thi lần đầu:

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

- Đơn đăng ký dự thi.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành quy định.

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài).

- Một (01) ảnh mầu cỡ 3x4 và hai (02) ảnh mầu cỡ 4 x 6 chụp trong thời gian sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi; hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi.

- Bản sao có chứng thực Giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn của đơn vị mà người dự thi đã công tác tại đó hoặc sổ bảo hiểm xã hội của người dự thi.

- Các giấy tờ theo quy định được miễn môn thi (nếu có).

b. Đối với trường hợp dự thi lại các môn thi chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi:

Hồ sơ đăng ký dự thi lại các môn thi chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi gồm:

- Đơn đăng ký dự thi.

- Bản chụp không yêu cầu chứng thực chứng nhận điểm thi do Hội đồng thi thông báo.

- Một (01) ảnh mầu cỡ 3x4 và hai (02) ảnh mầu cỡ 4x6 chụp trong thời gian sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi; hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi.

- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

- Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành quy định.

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài).

- Hai (02) ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong thời gian sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính đối với đối tượng có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính.

- Bản sao có chứng thực Giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn của đơn vị mà người dự thi đã công tác tại đó hoặc Sổ bảo hiểm xã hội của người dự thi đối với đối tượng là công chức thuế, viên chức thuế có ngạch công chức, viên chức từ chuyên viên thuế, kiểm tra viên cao đẳng thuế, giảng viên trở lên và có thời gian công tác liên tục trong ngành thuế từ năm (05) năm trở lên, khi thôi công tác trong ngành thuế (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc mà đăng ký với Tổng cục Thuế để xét cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

 

 

 

 

 

 

Quy trình giải quyết

a. Bước 1: Nộp hồ sơ dự thi:

- Người dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nộp hồ sơ dự thi trực tiếp tại Tổng cục Thuế hoặc nộp qua đường bưu chính.

- Khi nhận hồ sơ dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, nếu kiểm tra thấy hồ sơ không đủ, đúng theo quy định thì Tổng cục Thuế phải thông báo cho người dự thi ngay khi nhận hồ sơ đối với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu chính.

b. Bước 2: Tổ chức thi:

- Tổng cục Thuế thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Hội đồng thi lựa chọn, quyết định đơn vị tổ chức thi, hướng dẫn cụ thể về điều kiện dự thi (nếu cần) và thực hiện những công việc cần thiết khác để tổ chức kỳ thi.

- Thời gian tổ chức thi: Hội đồng thi tổ chức thi hàng năm; mỗi năm tổ chức ít nhất hai (02) kỳ thi.

Trước ngày thi tuyển ít nhất sáu mươi (60) ngày, Hội đồng thi thông báo chính thức trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi.

Trước ngày thi tuyển ít nhất mười lăm (15) ngày, Hội đồng thi phải thông báo cho thí sinh dự thi các nội dung gồm: số báo danh, môn thi tham dự, thời gian thi, địa điểm thi và các thông tin khác có liên quan.

Trước ngày thi một (01) ngày, Hội đồng thi triệu tập thí sinh để phổ biến nội quy thi, phát phiếu dự thi, điều chỉnh những sai sót về thông tin của thí sinh và thông tin khác có liên quan.

- Địa điểm tổ chức thi: Hội đồng thi quyết định địa điểm thi tập trung hoặc theo các vùng, theo địa phương đảm bảo thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự thi.

- Chi phí dự thi: Thí sinh phải nộp chi phí cho mỗi môn đăng ký dự thi theo thông báo của Hội đồng thi

Lưu ý: Thí sinh dự thi vi phạm quy chế thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế sẽ bị xử lý. Tùy hành vi vi phạm mà có thể bị xử lý cảnh cáo hoặc lập biên bản vi phạm; đình chỉ thi, hủy kết quả thi hoặc cấm dự thi hai (02) kỳ thi tiếp theo.

c. Bước 3: Chấm thi và công bố kết quả thi:

Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ thi tuyển, Hội đồng thi phải công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi, Hội đồng thi cấp cho người dự thi giấy chứng nhận điểm.

Giấy chứng nhận điểm thi được gửi cho thí sinh qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm; trường hợp thí sinh đến nhận giấy chứng nhận điểm thi trực tiếp tại cơ quan thuế thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, ký nhận vào danh sách cấp giấy chứng nhận điểm thi.

Thí sinh có kết quả thi đạt yêu cầu bao gồm:

- Thí sinh dự thi đạt yêu cầu cả hai (02) môn thi.

- Thí sinh dự thi đạt yêu cầu môn thi pháp luật về thuế (đối với trường hợp thí sinh dự thi được miễn môn thi kế toán).

- Thí sinh dự thi đạt yêu cầu môn thi kế toán (đối với trường hợp thí sinh dự thi được miễn môn thi pháp luật về thuế).

Trong đó, môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt điểm từ 5 điểm trở lên chấm theo thang điểm 10.

Lưu ý: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, thí sinh được làm đơn đề nghị phúc khảo đến Hội đồng thi tổ chức phúc khảo bài thi.

d. Bước 4: Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tổng cục Thuế cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho các thí sinh có kết quả thi đạt yêu cầu sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi chính thức.

Trong đó, Thí sinh có kết quả thi đạt yêu cầu bao gồm:

- Thí sinh dự thi đạt yêu cầu cả hai (02) môn thi.

- Thí sinh dự thi đạt yêu cầu môn thi pháp luật về thuế (đối với trường hợp thí sinh dự thi được miễn môn thi kế toán).

- Thí sinh dự thi đạt yêu cầu môn thi kế toán (đối với trường hợp thí sinh dự thi được miễn môn thi pháp luật về thuế).

Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt điểm từ 5 điểm trở lên chấm theo thang điểm 10.

Lưu ý: Khi đến nhận chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại cơ quan thuế, thí sinh phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và ký nhận vào danh sách cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Tổng cục Thuế hoặc nộp qua đường bưu chính.

Bước 2: Tổng cục Thuế tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho các thí sinh được miễn cả hai (02) môn thi trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày người đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Khi đến nhận chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại cơ quan thuế, người đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và ký nhận vào danh sách cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Thẩm quyền

Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế

Thời hạn cấp

15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi chính thức.

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Hạn sử dụng

Vô thời hạn

Phí

Theo quy định của Bộ tài chính.

 

Lưu ý: Theo hướng dẫn tại Công văn 2419/TCT-TTHT năm 2017 thì trong quá trình hành nghề, nếu bị mất hoặc thất lạc chứng chỉ, người hành nghề không làm hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ chỉ cấp Giấy chứng nhận, xác nhận đối với trường hợp bị mất, thất lạc bản chính. Để được xác nhận, người hành nghề phải lập hồ sơ xin xác nhận đối với CCHN đã bị mất gửi Tổng cục Thuế; hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận CCHN (trong đó ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, số, ngày và nơi cấp CMND, số và ngày, tháng, năm Chứng chỉ đã được cấp, lý do mất chứng chỉ và cam kết tự chịu trách nhiệm đối với những nội dung trình bày nêu trong đơn);

- Bản sao (có chứng thực) Chứng minh thư nhân dân;

- Sơ yếu lý lịch đến thời điểm xin xác nhận (có xác nhận của đơn vị công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú), không vi phạm pháp luật.

Căn cứ vào hồ sơ trên, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư 117/2012/TT-BTC thì Tổng cục Thuế sẽ cấp Giấy chứng nhận, xác nhận về kết quả đã đạt được trong kỳ thi cấp CCHN và số CCHN đã được cấp.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin