Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích

Ngày hỏi:14/11/2018

Đang là sinh viên năm cuối khoa sử của trường Đại học Nhân văn Hà Nội, tìm hiểu quy định của pháp luật về sử dụng chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch. Nhưng có thắc mắc sau tôi mong muốn nhận phản hồi. Cụ thể: Trường hợp chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích bị mất mát hư hỏng, thì thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích khi cấp lại được quy định ra sao?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Nghị định 61/2016/NĐ-CP.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích khi cấp lại được quy định như sau:

1. Điều kiện cấp lại

Chứng chỉ hành nghề được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

- Bổ sung nội dung hành nghề;

- Hết hạn sử dụng;

- Bị mất hoặc bị hỏng.

2. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại

Bao gồm:

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Bản chính Chứng chỉ hành nghề đã được cấp đối với trường hợp bổ sung nội dung hành nghề hoặc Chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng, bị hỏng;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong năm đề nghị cấp lại;

Trường hợp bổ sung nội dung hành nghề đã được ghi nhận trong Chứng chỉ hành nghề đã cấp, phải gửi kèm theo hồ sơ các bản sao chứng chỉ, chứng nhận quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 11 Nghị định 61/2016/NĐ-CP.

3. Quy trình cấp lại:

- Đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng hoặc bị hỏng, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bổ sung nội dung hành nghề, thời hạn cấp được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới.

4. Thẩm quyền cấp lại: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

5. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Thời hạn của Chứng chỉ: là thời hạn còn lại đối với trường hợp xin cấp do mất, hư hỏng; 05 năm đối với trường hợp xin cấp lại do hết hạn.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin