Sau 3 tháng thực hiện thì được sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể đúng không?

Ngày hỏi:27/10/2018

Công ty em sắp tới sẽ thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa công ty với nhân viên trong công ty. Có phải là sau ky ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể thì công ty em sẽ được sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể đó đúng không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động. Thỏa ước lao động tập thể đã ký được sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tại Điều 77 Bộ luật lao động 2012 quy định việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể như sau:

"Điều 77. Sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể

1. Các bên có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể trong thời hạn sau đây:

a) Sau 03 tháng thực hiện đối với thoả ước lao động tập thể có thời hạn dưới 01 năm;

b) Sau 06 tháng thực hiện đối với thoả ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm.

2. Trong trường hợp quy định của pháp luật thay đổi mà dẫn đến thỏa ước lao động tập thể không còn phù hợp với quy định của pháp luật, thì hai bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể trong vòng 15 ngày, kể từ ngày quy định của pháp luật có hiệu lực.

Trong thời gian tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể thì quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được tiến hành như việc ký kết thoả ước lao động tập thể."

Căn cứ quy định đực trích dẫn trên đây thì việc sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Đối với thỏa ước lao động tập thể có thời hạn dưới 01 năm: Đã thực hiện được 03 tháng và công ty có nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

- Đối với thoả ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm: Đã thực hiện được 06 tháng và công ty có nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

- Trường hợp pháp luật thay đổi mà dẫn đến thỏa ước lao động tập thể không còn phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với trường hợp này thì không áp dụng thời hạn thực hiện.

Đối với trường hợp mà bạn cung cấp thì chưa đủ dữ kiện để xác định thỏa ước lao động tập thể đã ký của bạn thuộc thỏa ước lao động tập thể có thời hạn dưới 01 năm hay là thoả ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Do đó, công ty căn cứ các trường hợp trên đây được phân tích trên đây để thực hiện.

Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được tiến hành như việc ký kết thoả ước lao động tập thể.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.