Có được sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể đã ký hay không?

Ngày hỏi:27/10/2018

Công ty tôi vừa ký xong một thỏa ước lao động tập thể. Nếu sau này điều kiện cũng như môi trường làm việc của công ty có sự thay đổi mà bắt buộc các thỏa ước lao động tập thể trước đây cũng phải thay đổi theo theo công ty có được thực hiện thỏa ước lao động tập thể hay không? Hay phải tiến hành ký kết một thỏa ước lao động tập thể mới thay cho thỏa ước lao động đã ký trước đây?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động. Thỏa ước lao động tập thể chỉ được ký kết khi các bên đã đạt được thỏa thuận tại phiên họp thương lượng tập thể và:

- Có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp;

- Có trên 50% số đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể ngành;

- Đối với hình thức thỏa ước lao động tập thể khác theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 Bộ luật lao động 2012 thì các bên tham gia thỏa ước lao động tập thể có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể trong thời hạn sau đây:

- Sau 03 tháng thực hiện đối với thoả ước lao động tập thể có thời hạn dưới 01 năm;

- Sau 06 tháng thực hiện đối với thoả ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm.

Trong trường hợp quy định của pháp luật thay đổi mà dẫn đến thỏa ước lao động tập thể không còn phù hợp với quy định của pháp luật, thì hai bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể trong vòng 15 ngày, kể từ ngày quy định của pháp luật có hiệu lực.

Trong thời gian tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể thì quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Do đó, kết luận: Trong các trường hợp cần thiết và đáp ứng được thời hạn theo quy định của pháp luật; hoặc quy định của pháp luật thay đổi thì công ty có thể thực hiện việc sửa đổi, bổ dung thỏa ước lao động tập thể đã ký mà không cần phải ký kết một thỏa ước lao động tập thể mới thay cho thỏa ước lao động đã ký trước đây.

Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được tiến hành như việc ký kết thoả ước lao động tập thể.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.