Quan hệ giữa đảng bộ, chi bộ với thủ trưởng đơn vị chiến đấu tập trung Công an nhân dân

Ngày hỏi:26/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Phương Khánh, hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về công tác đảng trong đơn vị chiến đấu tập trung của Công an nhân dân. Tôi có thắc mắc mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Quan hệ giữa đảng bộ, chi bộ với thủ trưởng đơn vị chiến đấu tập trung Công an nhân dân được quy định ra sao?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Quan hệ giữa đảng bộ, chi bộ với thủ trưởng đơn vị chiến đấu tập trung Công an nhân dân được quy định tại Điều 8 Quy định 92-QĐ/TW năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị chiến đấu tập trung thuộc Công an nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

1- Quan hệ giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị là quan hệ giữa lãnh đạo và phục tùng. Định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất, thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo với cấp ủy về tình hình các mặt công tác của đơn vị và đề xuất biện pháp thực hiện. Cấp ủy thảo luận, ra nghị quyết lãnh đạo về mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cho cấp ủy viên thực hiện; quy định chế độ kiểm tra đối với các mặt công tác của đơn vị. Thủ trưởng đơn vị cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh để tổ chức thực hiện các nghị quyết đó và điều hành theo chức trách của thủ trưởng.

2- Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo với cấp ủy những chủ trương, kế hoạch công tác lớn do cấp trên giao. Cấp ủy thảo luận, quán triệt và ra nghị quyết để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thực hiện. Đối với những nhiệm vụ quan trọng do yêu cầu cần giữ bí mật, cấp ủy giao cho một số cấp ủy viên chịu trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp nhiệm vụ đó, sau khi hoàn thành hoặc khi thực hiện có vướng mắc phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy.

3- Cấp ủy thực hiện chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động của thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ của cấp trên giao và tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của cấp ủy. Đồng thời thường xuyên thông báo với thủ trưởng đơn vị những ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về việc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chế độ, chính sách trong đơn vị. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả với cấp ủy.

4- Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và pháp luật khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nội bộ và các tiêu cực khác trong đơn vị.

Riêng ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, quan hệ giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị, chính ủy (chính trị viên) và các tổ chức có liên quan thực hiện theo Quy định số 216-QĐ/TW, ngày 09/12/2013 của Ban Bí thư khóa XI về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin