Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của đơn vị chiến đấu tập trung Công an nhân dân

Ngày hỏi:26/09/2018

Tôi là Nguyễn Thế Hào, sĩ quan công an nhân dân, hiện đang công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô. Có thắc mắc chưa nắm rõ trong công tác đảng, tôi có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi. Cụ thể: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của đơn vị chiến đấu tập trung Công an nhân dân được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của đơn vị chiến đấu tập trung Công an nhân dân quy định tại Điều 7 Quy định 92-QĐ/TW năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị chiến đấu tập trung thuộc Công an nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

- Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định.

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, chi bộ và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Cấp ủy và chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin