Xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị chiến đấu tập trung Công an nhân dân

Ngày hỏi:26/09/2018

Là học viên năm 3 trường Học viện An ninh nhân dân, và cũng là đảng viên. Nên bên cạnh những thông tin kiến thức về chuyên một, tôi còn muốn tìm hiểu thêm các quy định của Đảng. Có thắc mắc sau tôi muốn củng cố thêm cho mình. Cụ thể: Xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị chiến đấu tập trung Công an nhân dân được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị chiến đấu tập trung Công an nhân dân được quy định tại Điều 6 Quy định 92-QĐ/TW năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị chiến đấu tập trung thuộc Công an nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ và các biểu hiện tiêu cực khác trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

- Cấp ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành.

- Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn và đúng quy trình.

- Xây dựng cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm. Đồng chí thủ trưởng đơn vị cơ cấu làm bí thư cấp ủy, đồng chí lãnh đạo cấp phó làm phó bí thư và phụ trách công tác xây dựng lực lượng. Riêng ở các đơn vị thực hiện chế độ chính ủy (chính trị viên), đồng chí chính ủy (chính trị viên) được cơ cấu để giới thiệu bầu chức vụ bí thư cấp ủy cùng cấp, đồng chí thủ trưởng đơn vị được cơ cấu để giới thiệu bầu tham gia cấp ủy cấp trên trực tiếp và giới thiệu bầu chức vụ phó bí thư cấp ủy cùng cấp.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin