Thu tiền SDĐ, hay không Thu tiền

Ngày hỏi:12/06/2015
Tôi có 2 thửa đất trên thị trấn Lôc Ninh huyện Lộc Ninh, thửa số 1 tôi được công nhận vào năm 2000 trong đó có 200m2 đất ở.còn lại LNC thửa số 2 tôi sang nhượng năm 1997 và đang làm thủ tục công nhận qsdđ, trong đó tôi đăng ký 100m2 đất ở vậy hỏi? tôi có thuộc trường hợp đất ở thu 50% tiền sdđ không? hạn mức ở thụ trấn là 300m2

Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

Theo quy định hiện hành về thu tiền sử dụng đất thì gia đình bạn nhận sang nhượng đất năm 1997 nay làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất và đăng ký 100 m2 đất ở, nếu 100 m2 đất ở này vẫn thuộc hạn mức đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp nhưng phải thuộc trường hợp quy định tại Điều 7 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất cụ thể như sau:

“Điều 7. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

………

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nhưng nay nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Cục Thuế tỉnh Bình Phước

  • Cục Thuế tỉnh Bình Phước
  • Click để xem thông tin