Thời hạn chuyển tiền về Việt Nam sau khi thanh toán dự án đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư?

Ngày hỏi:12/05/2017

Thời hạn chuyển tiền về Việt Nam sau khi thanh toán dự án đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư? Xin chào Anh/Chị Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khoa, đang là trưởng phòng kế toán của một công ty tại Việt Nam. Sau quá trình đầu tư hơn 05 năm tại Lào, chúng tôi có nhu cầu thanh lý dự án. Vậy chúng tôi có phải chuyển tiền phát sinh từ các khoản thu còn lại khi thanh lý dự án không? Việc này quy định ở văn bản pháp luật nào? Xin Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn cho tôi biết. Xin cảm ơn./ Toàn_qkform***@***

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Vấn đề thanh lý dự án đầu tư ra nước ngoài quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 24 Nghị định 83/2015/NĐ-CP cụ thể như sau:

2. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư liên quan đến kết thúc việc thanh lý dự án đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư.

3. Trường hợp có nhu cầu kéo dài thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này, chậm nhất trước ngày hết hạn nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị và nêu rõ lý do gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định. Việc gia hạn được thực hiện không quá một lần và không quá 06 tháng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời nhà đầu tư về việc gia hạn thời hạn chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư.

Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời hạn chuyển thanh lý dự án đầu tư ra nước ngoài. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 83/2015/NĐ-CP

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin