Chế độ làm việc của các tổ chức phụ trách bầu cử

Ngày hỏi:08/04/2016

Các tổ chức phụ trách bầu cử làm việc theo chế độ nào? 

Nội dung này được Hội đồng bầu cử quốc gia tư vấn như sau:

Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự; các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Hội đồng bầu cử quốc gia

  • Hội đồng bầu cử quốc gia
  • Click để xem thông tin