Tổ chức hạch toán, kế toán và chế độ quản lý tài chính của nhà khách thuộc cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương

Ngày hỏi:01/02/2017

Tổ chức hạch toán, kế toán và chế độ quản lý tài chính của nhà khách thuộc cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương được quy định như thế nào? Bao gồm những gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi hiện đang làm một số công tác liên quan đến chế độ quản lý tài chính đối với nhà khách nên rất mong sớm nhận được câu trả lời của Quý Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi cảm ơn nhiều. Nguyễn Trung Nhân, địa chỉ mail trung_nhan_89****@gmail.com

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tổ chức hạch toán, kế toán và chế độ quản lý tài chính của nhà khách thuộc cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương được quy định tại Mục 4 Phần II Thông tư 108/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nhà khách của cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương do Bộ tài chính ban hành, theo đó:

4. Về tổ chức hạch toán, kế toán và chế độ quản lý tài chính:

4.1. Nhà khách tổ chức bộ máy kế toán, hạch toán kế toán, sử dụng sổ kế toán, biểu mẫu, tài khoản... theo quy định tại Quyết định số 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và các văn bản hướng dẫn bổ sung.

4.2. Hàng năm nhà khách có nhiệm vụ lập kế hoạch tài chính và dự toán thu- chi ngân sách theo quy định hiện hành của nhà nước, báo cáo cơ quan chủ quản để tập hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan chủ quản gửi Bộ Tài chính (đối với Nhà khách thuộc các cơ quan Trung ương) và gửi Sở Tài chính - Vật giá (đối với Nhà khách của địa phương).

4.3. Nhà khách có nhiệm vụ lập báo cáo thực hiện kế hoạch, quyết toán hàng quý, 6 tháng, một năm gửi các cơ quan chủ quản. Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm kiểm tra và xét duyệt quyết toán năm; tổng hợp báo cáo quyết toán gửi Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính - Vật giá theo quy định về chế độ thống kê, kế toán hiện hành.

Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật  về Tổ chức hạch toán, kế toán và chế độ quản lý tài chính của nhà khách thuộc cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương, được quy định tại Thông tư 108/2000/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn. 

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin