Khai thác tài nguyên đất để san lấp mặt bằng có cần ký quỹ không?

Ngày hỏi:26/08/2016

Xin chào Ban biên tập. Việc khai thác tài nguyên đất để san lấp mặt bằng có cần ký quỹ không? Nếu có thì bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

 

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Vấn đề vướng mắc của anh TVPL có một số thông tin trao đổi như sau:
Theo quy định tại Điều 11 Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:
"Điều 11. Ký quỹ phục hồi môi trường
1. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được phép khai thác đất, sử dụng đất làm làm vật liệu san lấp công trình trước khi tiến hành khai thác có trách nhiệm ký quỹ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phục hồi môi trường do khai thác gây ra.
- Nơi ký quỹ: Quỹ bảo vệ môi trường địa phương. Trong trường hợp chưa có Quỹ bảo vệ môi trường địa phương, tổ chức, cá nhân khai thác đất có thể ký tại một tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn tỉnh.
- Số tiền ký quỹ:
+ Diện tích khai thác nhỏ hơn 02 ha, mức ký quỹ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
+ Diện tích khai thác từ 02 ha đến 04 ha, mức ký quỹ 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).
+ Diện tích khai thác lớn hơn 04 ha đến 10 ha, mức ký quỹ 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).
+ Diện tích khai thác lớn hơn 10 ha, mức ký quỹ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)."
Như vậy hiện tại việc khai thác đất làm vật liệu san lấp vẫn phải ký quỹ. Mức ký quỹ được thực hiện theo quy định trên anh nhé.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.