Chi nhánh có được ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn?

Ngày hỏi:07/01/2017

Công ty A ở Hà nội có chi nhánh hạch toán báo sổ tại tỉnh khác (chi nhánh có con dấu), khi sửa chữa chi nhánh (giá trị sửa chữa trong hạn mức chỉ định thầu rút gọn theo quy định). Giám đốc Công ty A ủy quyền cho chi nhánh thực hiện việc sửa chữa. Để thực hiện theo đúng quy định của luật đấu thầu, theo quy trình phải có quyết định phê duyệt chỉ định thầu rút gọn đơn vị thực hiện sửa chữa. Tôi muốn hỏi trong trường hợp này trưởng chi nhánh có được ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn đơn vị thực hiện sửa chữa không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chi nhánh theo Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 thì: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc ủy quyền không được quy định trong lĩnh vực đấu thầu nên áp dụng quy định ủy quyền trong Bộ luật dân sự 2015.

Đại diện theo Khoản 1 Điều 134 Bộ luật dân sự 2015 là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Căn cứ Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 đại diện theo ủy quyền được xác lập như sau:

1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

Người đại diện theo ủy quyền sẽ thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền.

Trong trường hợp này, chi nhánh được công ty ủy quyền thực hiện việc sửa chữa chi nhánh.

Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP áp dụng với các trường hợp và theo trình tự sau:

1. Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu 2013, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước:

Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Việc công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

2. Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP:

a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;

c) Ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

Như thế, công ty A thực hiện ủy quyền toàn bộ hoạt động sửa chữa chi nhánh bao gồm cả ra quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn đơn vị. Cho nên, chi nhánh có quyền ra quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc chi nhánh ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật doanh nghiệp 2014 để nắm rõ quy định này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.