Quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Ngày hỏi:31/10/2016

Tôi mới lập doanh nghiệp tư nhân nhưng không biết: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp của mình như thế nào? Xin luật sư tư vấn giúp. (Ông Nguyễn Văn Hòa, Ý Yên, Nam Định)

Nội dung này được Luật sư Nguyen Thế Truyền – Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh tư vấn như sau:

Về quyền cơ bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp của mình, có thể tóm tắt dưới 03 nội dung chủ yếu: quyền đối với vốn đầu tư, quyền quản lý doanh nghiệp, quyền bán/cho thuê doanh nghiệp.

Theo đó, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (theo Khoản 3 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2014).

Tiếp theo, chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân, có toàn quyền quyết định với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi nộp thuế, có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp (theo Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014).

Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có quyền bán/cho thuê doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 186, Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2014.

Về nghĩa vụ, chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ chịu toàn bộ trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp (theo Khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014) và nghĩa vụ đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thay đổi vốn đầu tư, bán, cho thuê doanh nghiệp, các nghĩa vụ thuế, tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.