Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định như thế nào trong Hiến pháp?

Ngày hỏi:29/07/2014

Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định như thế nào trong Hiến pháp?

Nội dung này được Ban Tuyên giáo Trung ương tư vấn như sau:

Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định trong Hiến pháp năm 2013 như sau:

1 . Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc lấy chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Theo Tài liệu Hỏi - Đáp về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguồn:

Đắk Nông Điện tử

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban Tuyên giáo Trung ương

  • Ban Tuyên giáo Trung ương
  • Click để xem thông tin