Thời hạn tối đa để cấp lại sổ đỏ

Tôi có người em mua chung một mảnh đất với người bạn và đã làm hợp đồng và các thủ tục chuyển nhượng cũng như chia tách và đơn xin cấp sổ được phòng địa chính huyện chấp thuận đầy đủ hồ sơ và đã nộp thuế trước bạ vào kho bạc nhà nước. Hiện nay đã 03 tháng rồi mà chưa trả kết quả cấp sổ mới theo tên người mua. Đề nghị Cổng thông tin tư vấn và cho biết thời hạn tối đa để cấp lại sổ đỏ đứng tên người mua sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước bạ vào kho bạc nhà nước. Tính từ ngày nộp biên lai thuế cho phòng địa chính huyện.

Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại các Điều 19 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định "bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai", Điều 140 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về "thi hành Luật Đất đai", Mục II Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường "hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính" thì thủ tục tách thửa chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện theo trình tự như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện nơi có đất.

- Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để chuẩn bị hồ sơ địa chính.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ và trích sao hồ sơ địa chính. Đối với trường hợp hợp thửa không phải trích đo địa chính thì ngay trong ngày nhận được hồ sơ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính. Đối với trường hợp tách thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển giao một bộ hồ sơ của người sử dụng đất đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, cơ quan Thuế thực phải xác định và ghi đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Cơ quan Thuế chuyển giao "Thông báo nộp tiền" cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính do cơ quan Thuế chuyển đến, cơ quan nhận hồ sơ trao "Thông báo nộp tiền" cho người sử dụng đất để người sử dụng đất thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

- Người sử dụng đất sau khi nhận được "Thông báo nộp tiền" có nghĩa vụ mang "Thông báo nộp tiền" đó đến cơ quan thu tiền theo địa chỉ, thời hạn nộp tiền ghi trong "Thông báo nộp tiền" để nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

- Sau khi nộp đủ tiền vào ngân sách nhà nước theo "Thông báo nộp tiền" của cơ quan Thuế và tiền phạt (nếu có), người sử dụng đất mang chứng từ đã nộp tiền đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

- Sau khi nhận được chứng từ đã nộp tiền của người sử dụng đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ tách thửa chuyển nhượng, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường trực thuộc;

- Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

* Đối với trường hợp của anh, nếu anh đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình nêu trên, đến nay đã quá thời hạn Pháp luật quy định mà anh vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì anh cần liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi thực hiện thủ tục để yêu cầu trả lời vướng mắc. Trong trường hợp không nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh có thể thực hiện quyền khiếu nại theo quy định tại Điều 138 Luật Đất đai.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.