Chỉ định thầu rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp nào?

Ngày hỏi:20/07/2015

Trường hợp gói thầu xây lắp không quá 1 tỷ đồng, không sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 thì được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn theo các quy định. Theo ông Hoàng Minh Tuân (tỉnh Đắk Lắk) tham khảo khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP”. Ông Tuân hỏi, gói thầu xây lắp trong hạn mức dưới 1 tỷ đồng đều có thể được chỉ định thầu rút gọn có đúng không? Theo nội dung tại điểm a, Điều 56 Nghị định nêu trên thì phạm vi công việc như thế nào thì được chỉ định thầu rút gọn?

Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư vấn như sau:

Điều 22, khoản 1 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu. Theo đó, trường hợp gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ (điểm e, khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu 2013) được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu. Việc thực hiện chỉ định thầu của gói thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật này.

Điều 54, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên. Gói thầu trong hạn mức chỉ định theo quy định nêu trên được phép áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn (khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Đối với tình huống nêu tại câu hỏi này, trường hợp gói thầu xây lắp không quá 1 tỷ đồng, không sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 thì được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn theo các quy định nêu trên.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Click để xem thông tin