Viên chức quản lý gần nghỉ hưu vẫn được xem xét bổ nhiệm lại

02/11/2020 15:24

 

Theo Luật Viên chức 2010 thì căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm có thời hạn không quá 05 năm. Rất nhiều người thắc mắc, khi viên chức quản lý hết thời hạn giữ chức vụ nhưng lại gần đến tuổi nghỉ hưu thì họ có còn được bổ nhiệm lại không? Và nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn giữ chức vụ sẽ được xác định như thế nào?

Để giải quyết vấn đề này, Khoản 2 Điều 49 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định:

Viên chức quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Từ quy định trên có thể thấy, viên viên chức quản lý gần nghỉ hưu vẫn được xem xét bổ nhiệm lại nếu tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu dưới 05 năm công tác. Khi đó, thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đối với trường hợp còn dưới 2 năm công tác, nếu đủ điều kiện viên chức được kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý cho đến tuổi nghỉ hưu.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm lại viên chức quản lý:

Để được xem xét bổ nhiệm lại viên chức quản lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều 50 Nghị định trên, cụ thể:

- Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ quản lý.

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tại thời điểm bổ nhiệm lại.

- Đơn vị có nhu cầu về vị trí việc làm viên chức quản lý.

- Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

- Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục bổ nhiệm lại viên chức quản lý:

Bước 1. Ra thông báo xem xét bổ nhiệm lại.

Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm phải ra thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với viên chức.

Bước 2. Làm báo cáo đánh giá.

Viên chức làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm.

Bước 3. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại.

Bước 4. Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận và biểu quyết nhân sự.

Xem chi tiết thủ tục bổ nhiệm lại viên chức quản lý tại Điều 51 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.