Từ 2022, bị phạt tiền từ 15 triệu đồng có thể nộp phạt nhiều lần?

25/01/2021 15:12

 

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định về điều kiện để nộp tiền phạt nhiều lần. Cá nhân, tổ chức vi phạm đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì có thể nộp tiền phạt nhiều lần:

- Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức;

- Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế; đối với đơn đề nghị của tổ chức phải được xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp.

Theo quy định, một điều kiện bắt buộc phải đáp ứng đó là số tiền phạt phải từ 20.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức.

Tuy nhiên, từ năm 2022 thì số tiền này chỉ còn từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 150.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức theo quy định tại Khoản 40 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022), cụ thể, việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 150.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức;

- Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế. Đơn đề nghị của tổ chức phải được Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế.

Như vậy, kể từ ngày Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 có hiệu lực thì cá nhân bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng trở lên, tổ chức bị phạt tiền từ 150.000.000 đồng trở lên thì có thể nộp phạt nhiều lần nếu đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 cũng có một số quy định về nộp tiền phạt nhiều lần như:

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần.

Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.

Cơ sở pháp lý:

- Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;

- Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022).