Từ 2021, NLĐ không còn được trả tiền cho những ngày phép chưa nghỉ?

15/10/2020 10:37

 

Hiện nay, theo Bộ luật Lao động 2012 trường hợp người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền (Điều 114).

Với sự ra đời của Bộ luật Lao động 2019, từ ngày 01/01/2021 quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ đã có sự thay đổi. Nhiều người lao động thắc mắc là theo quy định mới họ có còn được trả tiền nếu chưa nghỉ hết phép năm không? Và với lao động dưới 12 tháng thì có còn được thanh toán theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc?

Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

+ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

- Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

...

Từ quy định trên có thể thấy, từ năm 2021 người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm chỉ được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ trong hai trường hợp: i) Do thôi việc, ii) Do bị mất việc.

Riêng đối với người lao động đang làm việc mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì sẽ không còn được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ như hiện nay. Quy định này cũng áp dụng đối với người lao động có dưới 12 tháng làm việc.