Từ 10/12/2020, ủy quyền khiếu nại phải công chứng, chứng thực

05/11/2020 10:20

 

Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại sẽ chính thức có hiệu lực từ 10/12/2020. Một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định này là vấn đề ủy quyền thực hiện việc khiếu nại. Theo đó:

Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Việc xác định người đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

Cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện của cơ quan, tổ chức được ủy quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

Việc ủy quyền nêu trên phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng. Người ủy quyền được ủy quyền khiếu nại cho một người hoặc nhiều người về các nội dung ủy quyền khác nhau nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện. Văn bản ủy quyền khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này.

Hiện nay, quy định về ủy quyền khiếu nại được thực hiện theo Luật Khiếu nại 2011 Nghị định 75/2012/NĐ-CP. Tuy nhiên, các văn bản này không đề cập đến việc ủy quyền khiếu nại phải được công chứng, chứng thực do đó nội dung này không mang tính bắt buộc.

Và theo Điều 10 Thông tư 07/2013/TT-TTCP về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính thì người đại diện, người được ủy quyền phải xuất trình chứng minh nhân dân, cung cấp giấy tờ, văn bản ủy quyền để chứng minh việc đại diện hợp pháp của mình.

Đối với luật sư, trợ giúp viên pháp lý phải xuất trình giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật hoặc giấy ủy quyền của người khiếu nại, thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý, quyết định phân công trợ giúp pháp lý.

Như vậy, theo quy định mới tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP thì việc ủy quyền khiếu nại phải công chứng, chứng thực. Do đó, từ 10/12/2020 người được ủy quyền cần lưu ý phải xuất trình giấy ủy quyền có công chứng, chứng thực khi thực hiện thủ tục khiếu nại.